Parenteel van Nicolaus (Nicolaum) Gilissen

1 Nicolaus (Nicolaum) Gilissen. Nicolaum trouwde op 04-06-1748 in Heugem (gemeente Gronsveld) met Maria Nullens, 40 jaar oud. Maria is geboren op 25-05-1708, dochter van Egidius Nullens en Barbara Dassen. Maria is overleden op 22-12-1797 in Heugem (gemeente Gronsveld), 89 jaar oud. Maria is weduwe van Joannes Franciscus van den Boorn (1704-1747), met wie zij trouwde op 08-02-1729 in Heugem (gemeente Gronsveld).
Kind van Nicolaum en Maria:
1 Matthias (Mathijs) Gilissen, geboren op 16-02-1751 in Heugem (gemeente Gronsveld). Volgt 1.1.
1.1 Matthias (Mathijs) Gilissen is geboren op 16-02-1751 in Heugem (gemeente Gronsveld), zoon van Nicolaus (Nicolaum) Gilissen (zie 1) en Maria Nullens. Mathijs is overleden. Mathijs trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1780 in Heugem (gemeente Gronsveld) met Helena (Helena Boers) Bours. Helena Boers is een dochter van Servaas Bours en Maria Anna Erkens. Helena Boers is overleden op 27-11-1816 in Heugem (gemeente Gronsveld).
Kind van Mathijs en Helena Boers:
1 Servatius Gilissen, geboren op 29-08-1786. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Servatius Gilissen is geboren op 29-08-1786, zoon van Matthias (Mathijs) Gilissen (zie 1.1) en Helena (Helena Boers) Bours. Servatius is overleden op 19-02-1866 in Heugem (gemeente Gronsveld), 79 jaar oud. Servatius trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1807 in Gronsveld met Anna Elisabeth Dassen. Anna is geboren in Maastricht (wijk). Anna is overleden op 12-05-1840 in Heugem (gemeente Gronsveld).
Kinderen van Servatius en Anna:
1 Mathijs Gilissen, geboren op 28-02-1815 in Gronsveld. Volgt 1.1.1.1.
2 Anna Elisabeth Gilissen, geboren op 02-03-1817 in Gronsveld. Volgt 1.1.1.2.
3 Helena Gilissen, geboren op 11-01-1819 in Heugem (gemeente Gronsveld). Volgt 1.1.1.3.
4 Maria Gilissen, geboren op 09-04-1820 in Gronsveld. Volgt 1.1.1.4.
5 Lucia Gilissen, geboren op 20-10-1821 in Gronsveld. Volgt 1.1.1.5.
1.1.1.1 Mathijs Gilissen is geboren op 28-02-1815 in Gronsveld, zoon van Servatius Gilissen (zie 1.1.1) en Anna Elisabeth Dassen. Mathijs is overleden. Mathijs trouwde, 25 jaar oud, op 15-10-1840 in Gronsveld met Maria Catharina Mertens, 21 jaar oud. Maria is geboren op 30-10-1818 in Gronsveld, dochter van Hendrik Mertens en Catharina Bouchoms. Maria is overleden.
1.1.1.2 Anna Elisabeth Gilissen is geboren op 02-03-1817 in Gronsveld, dochter van Servatius Gilissen (zie 1.1.1) en Anna Elisabeth Dassen. Anna is overleden. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1843 met Petrus (Pieter) Beckers, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 04-09-1817 in Maastricht, zoon van Nicolaas Beckers en Catharina Bours. Pieter is overleden. Pieter trouwde later op 30-09-1858 in Gronsveld met Maria Gilissen (geb. 1820), zie 1.1.1.4.
1.1.1.3 Helena Gilissen is geboren op 11-01-1819 in Heugem (gemeente Gronsveld), dochter van Servatius Gilissen (zie 1.1.1) en Anna Elisabeth Dassen. Helena is overleden. Helena trouwde, 41 jaar oud, op 12-07-1860 in Gronsveld met Simon Beckers, 46 jaar oud. Simon is geboren op 30-05-1814 in Heugem (gemeente Gronsveld), zoon van Laurents Beckers en Anna Dassen. Simon is overleden. Simon is weduwnaar van Maria Helena Beckers (geb. 1821), met wie hij trouwde op 01-10-1846 in Gronsveld.
Kind van Helena en Simon:
1 Servaas Gilissen, geboren op 03-06-1842 in Heugem (gemeente Gronsveld). Volgt 1.1.1.3.1.
1.1.1.3.1 Servaas Gilissen is geboren op 03-06-1842 in Heugem (gemeente Gronsveld), zoon van Simon Beckers en Helena Gilissen (zie 1.1.1.3). Servaas is overleden op 02-07-1907 om 06:00 in Groningen, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1909.
Notitie bij overlijden van Servaas: Heden, den derden Juli duizend negen honderd en zeven, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Christiaan Meekers, oud vierenzestig jaren, van beroep leedaanzegger en Tacke Henstra, oud zevenentwintig jaren, van beroep schrijver, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den tweeden der maand Juli dezes jaars, des voormiddags te zes uur, binnen deze gemeente is overleden: Servaas Gilissen,oud vijfenzestig jaren, arbeider, geboren te Heugem, gemeente Gronsveld, wonende alhier, man van Elisabeth Martina Clermonts, zoon van Helena Gilissen, overleden. Van welke aangfite en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend
Servaas trouwde, 29 jaar oud, op 11-02-1872 in Groningen met Elizabeth Martina Clermonts, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Servaas en Elizabeth: Nummer 24 In het jaar duizend achthonderd en tweeenzeventig, den elfden der maand Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:

Servaas Gilissen, geboren te Heugem gemeenteGronsveld den derden Juny achttienhonderdtweeenveertig, oud negenentwintig jaren, arbeider, wonende te Groningen, meerderjarige natuurlijke niet erkende Zoon van Helena Gilissen zonder beroep, wonende te Heugem voornoemd als bruidegom ter eene en

Elisabeth Martina Clermonts, geboren te Groningen den tweeentwintigsten Augustus achttienhonderdvijftig oud eenentwintig jaren, sportvrouw, wonende te Groningen, minderjarige dochter van Lodewijk Clermonts, arbeider en van Bina Buser , zonder beroep, wonende te Groningen, thans hier tegenwoordig en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven als bruid ter andere zijde.

Welke ons verzochten tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan en daartoe aan ons hebben ter hand gesteld: 1e uitreksel uit het register der akten van Huwelijks Afkondigingen te Groningen houdende dat dezelve zonder stuiting zijn afgelopen; 2e de geboorte-acten van bruidegom en bruid, 3e Bewijs dat de bruidegom tot op het tijdstip der huwelijksaangifte zijne pligten ten aanzien der Militie heeft vervuld, 4e Certificaat van onvermogen afgegeven door den Burgemeester dezer gemeente ten behoeve van bruidegom en bruid.

En gevolg gevende aan het aan ons gedaan verzoek hebben wij de aanstaande echtgenooten in het huis dezer Gemeente in het openbaar afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervulle, welke door de wet aan denhuwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord. Waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat voorgenoemde personen door den echt aan elkander verbonden zijn.
Gedaan in tegenwoordigheid van de volgende vier meerderjarige binnen het koningrijk gevestigde manspersonen als getuigen met name 1e Johannes Buder oud achtendertig jaren arbeider oom der Echtgenoote, 2e Jakobus Duisseman, oud drieenveertig jaren arbeider aangehuwde oom der Echtgenoote, 3e Antonie Geifels, oud vierenzestig jaren, kleermaker en 4 Adrianus Haubisech oud vijfenveertig jaren touwslager beiden laatsten geen bloed af aanverwanten van de Echtgenooten allen wonende te Groningen.

Van al hetwelk wij dadelijk de tegenwoordige acte hebben opgemaakt en ingeschreven in de dubbelen van het huwelijks-register, aan het eene waarvan de overlegde stukken zullen worden vastgehecht: en is deze acte, na gedane voorlezing geteekend door ons de Echtgenooten, vader der Echtgenoote en de getuigen, verklarende de moeder der Echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
Elizabeth is geboren op 22-08-1850 in Groningen, dochter van Lodewijk Clermonts en Bina (Poeza) Buser. Elizabeth is overleden.
Kinderen van Servaas en Elizabeth:
1 Bina Gilissen, geboren op 01-11-1872 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.1.
2 Helena Hendrika Gilissen [1.1.1.3.1.2], geboren op 20-11-1876 in Groningen. Helena is overleden.
3 Jan Mathias Gilissen, geboren op 15-08-1880 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.3.
4 Johannes Martinus Gilissen [1.1.1.3.1.4], geboren op 15-08-1880 in Groningen. Johannes is overleden.
5 Johanna Maria Gilissen, geboren op 11-06-1883 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.5.
6 Martinus Johannes Gilissen, geboren op 03-07-1885 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.
7 Elisabeth Martina Gilissen, geboren op 15-10-1887 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.7.
8 Kaatje Biena Gilissen, geboren op 22-04-1892 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.8.
9 Jantje Naatje Gilissen [1.1.1.3.1.9], geboren op 08-10-1893 om 15:30 in Groningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1893.
Notitie bij de geboorte van Jantje: In het jaar duizend achthonderd drie ennegentig, den negenden October is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen:

Servaas Gilissen, oud vierenvijftig jaren, van beroep arbeider, alhier wonende, dewelke heeft verklaard dat op den achsten der maand October dezes jaars, des namiddags te half vier uur, binnen deze gemeente een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Jantje Naatje gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne echtgenoote Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende alhier.

En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Paul Johannes Leonard Meder, oud achtenvijftig jaren, van broep adjunctcommies en van Johannes Carel Vriemoet oud drieendertig jaren, van beroep klerk, beid wonende te Groningen, alshiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen, En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, tevens den comparant.
Jantje is overleden.
1.1.1.3.1.1 Bina Gilissen is geboren op 01-11-1872 in Groningen, dochter van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Bina is overleden. Bina trouwde, 28 jaar oud, op 04-08-1901 in Groningen met Jacobus Christiaan Huijgens, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bina en Jacobus: In het jaar duizend negenhonderd en een, den vierden Augustus verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen in het gemeentehuis alhier

Jacobus Christiaan Huijgens geboren te Groningen den vijftienden Juni achttienhonderdvierenzeventig, oud zevenentwintig jaren, arbeider, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Willem Burchard Huijgens en van Trijntje Hofman, beide overleden, als bruidegom ter eene en

Bina Gilissen, geboren te Groningen den eersten November achttienhonderdtweeenzeventig, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Servaas Gilissen, arbeider en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende te Groningen, hier mede verschenen en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende als bruid ter andere zijde.

Welke Comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van het Huwelijk tusschen hen voorgenomen, waarvan de afkondigingen behoorlijk hebben plaats gehad te Groningen.

Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenooten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der wet uitspraak hebben gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
In tegenwoordigheid van 1e Antoon Jans oud drieenzestig jaren, 2e Roelof van Oost, oud veertig jaren, 3e Saka Pieter Zijlstra, oud achtentwintig jaren alle drie arbeider en 4e Ferdinand Docquier, oud acht en dertig jaren, graveur, allen wonende te Groningen.

En is hiervan opgemaakt deze akte, die, na voorlezing door ons, de comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder den Echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
Jacobus is geboren op 15-06-1874 in Groningen, zoon van Willem Burchard Huijgens en Trijntje Hofman. Jacobus is overleden.
1.1.1.3.1.3 Jan Mathias Gilissen is geboren op 15-08-1880 in Groningen, zoon van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Jan is overleden. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1903 in Groningen met Talechien van Dijken, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Talechien: In het jaar duizend negenhonderd en drie, den zesden September verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, in het gemeentehuis alhier:

Jan Mathias Gilissen, geboren te Groningen den vijftienden Augustus achttienhonderdentachtig; oud drieentwintig jaren, arbeider, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Servaas Gilissen, arbeider en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende te Groningen, als bruidegom ter eene, en

Talechien van Dijken, geboren te Middelbert den elfden februari achtteinhonderddrieentachtig, oud twintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, minderjarige dochter van Harm van Dijken, arbeider en van Grietje Roerman, zonder beroep, wonende te Groningen, als bruid ter andere zijde, zijnde hierbij mede verschenen de ouders van bruidegom en bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven.

Welke Comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van het Huwelijk tusschen hen voorgenomen, waarvan de afkondigingen behoorlijk hebben plaats gehad te Groningen.

Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenooten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der wet uitspraak hebben gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

In tegenwoordigheid van: 1e Jacobus Christiaan Huijgens oud negenentwintig jaren, arbeider, zwager van den Echtgenoot; 2e Sake Pieter Rijpstra, oud dertig jaren bierhandelaar, 3e Rein Boonstra, oud eenenvijftig jaren metselaar en 4e Roelof van Oost,oud tweeenveertig jaren logementhouder, allen wonende te Groningen.

De Echtgenooten hebben voorts verklaard dat zij het kind uit de Echtgenoote binnen deze gemeente geboren den vierentwintigsten Juli dezes jaars en blijkens een hierbij overlegd uitreksel uit het Register der acten van Geborenen dezer Gemeente in datRegister ingeschreven met den naam van Bertha voor hunne dochter erkennen.

En is hiervan opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door ons, de comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder van den Echtgenoot niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
Talechien is geboren op 11-02-1883 in Middelbert, dochter van Harm van Dijken en Grietje Roerman. Talechien is overleden.
Kind van Jan en Talechien:
1 Bertha Gilissen [1.1.1.3.1.3.1], geboren op 24-07-1903 in Groningen. Bertha is overleden.
1.1.1.3.1.5 Johanna Maria Gilissen is geboren op 11-06-1883 in Groningen, dochter van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 23-02-1902 in Groningen met Jacob Jans, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacob: In het jaar duizend negenhonderd en twee, den drieentwintigsten februari verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, in het gemeentehuis alhier

Jacob Jans, geboren te Groningen den vierder Juli achttienhonderdentachtig, oud eenentwintig jaren, glazenwasscher, wonende te Groningen, minderjarige zoon van Antoon Jans, pakhuisknecht en van Stientje Lugtenberg, zonder beroep, wonende te Groningen als bruidegom ter eene en

Johanna Maria Gilissen, geboren te Goningen den elfden Juni achttienhonderddrieentachtig, oud achttien jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, minderjarige dochter van Servaas Gilissen, arbeider en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep,wonende te Groningen, als bruid ter andere zijde hierbij mede verschenen de ouders van bruidegom en bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven,

Welke comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van het huwelijk tusschen hen voorgenomen, waarvan de afkondigingen behoorlijk hebben plaats gehad te Groningen.

Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenooten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der wet uitspraak hebben gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

In tegenwoordigheid van 1 Jan Johannes Reinkema, oud eenenvijftig jaren, arbeider, 2 Tonnes Pieter Tjalkens, oud vierentwintig jaren, jalousiemaker, 3 Roelof van Oost, oud veertig jaren, arbeider en 4 Jacobus Christiaan Huijgens, oud achtentwintig jaren, arbeider, allen wonende te Groningen.

En is hiervan opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door ons, de comparanten en de getuigen is onderteekend, verklarende de moeder den Echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
Jacob is geboren op 04-07-1880 in Groningen, zoon van Antoon Jans en Stientje Lugtenberg. Jacob is overleden.
1.1.1.3.1.6 Martinus Johannes Gilissen is geboren op 03-07-1885 in Groningen, zoon van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Martinus is overleden op 15-11-1952 in Groningen, 67 jaar oud. Martinus trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1905 in Groningen met Tjerkina Veen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Martinus en Tjerkina: Heden, den vierentwintigsten December negentienhonderd en vijf, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Martinus Johannes Gilissen, geboren te Groningen, oud twintig jaren, arbeider, wonende te Groningen, minderjarige zoon van Servaas Gilissen, arbeider en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende te Groningen, als bruid ter eene, en Tjerkina Veen, geboren te Gouda, oud tweeentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Johannes Veen, overleden en van Johanna Kunst, zonder beroep, wonende te Groningen, als bruid ter andere zijde, zijnde hierbij medeverschenen de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven,

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier

Wij hebben hun afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Na bevestigende beantwoording dezer vraag, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: 1 Johannes Martinus Gilissen, oud vierentwintig, broeder van den Echtgenoot, 2 Jakobus Christiaan Huijgens, oud eenendertig jaren, zwager van den Echtgenoot; 3 Harm van Dijken, oud vijftig jaren, en 4 Antonie Bastiaan Lugthard, oud tweeenveertig jaren, alle vier arbeider, wonende te Groningen.
De Echtgenooten hebben voorts verklaard dat zij het kind uit de Echtgenoote binnen deze gemeente geboren den twaalfden Mei dezes jaars, genaamd Servaas voor hunnen zoon erkennen.

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de Echtgenoote en de moeder van den Echtgenoot niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd.
Tjerkina is geboren op 31-10-1883 in Gouda, dochter van Johannes Veen en Johanna Kunst. Tjerkina is overleden op 11-10-1958 in Groningen, 74 jaar oud.
Kinderen van Martinus en Tjerkina:
1 Servaas Gilissen [1.1.1.3.1.6.1], geboren op 12-05-1905 in Groningen. Servaas is overleden.
2 Johanna Gilissen, geboren op 07-10-1906 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.2.
3 Louis Simon Gilissen [1.1.1.3.1.6.3], geboren op 15-03-1908 in Groningen. Louis is overleden op 04-05-1909 om 07:00 in Groningen, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1909.
Notitie bij overlijden van Louis: Heden, den vijfden Mei duizend negen honderd en negen, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Zacharias Laurentius Nuninga, oud negenendertig jaren, van beroep leedaanzegger

Tacke Henstra, oud negenentwintig jaren, van beroep schrijver, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard, dat op den vierden der maand Mei dezes jaars, des voormiddags te zeven uur, binnen deze gemeente is overleden: Louis Simon Gilissen, oud dertien maanden zonder beroep, geboren en wonende alhier, zoon van Martinus Johannes Gilissen, zilversmid en van Tjerkina Veen, zonder beroep, beide wonende alhier.

Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
4 Frederik Wilhelmus Antoon (Fre) Gilissen, geboren op 16-06-1909 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.
5 Johannes Gilissen [1.1.1.3.1.6.5], geboren in 1911 in Groningen. Johannes is overleden op 10-02-1911 in Groningen, geen jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1911.
1.1.1.3.1.6.2 Johanna Gilissen is geboren op 07-10-1906 in Groningen, dochter van Martinus Johannes Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6) en Tjerkina Veen. Johanna is overleden op 16-04-1945 in Groningen, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1945.
Notitie bij overlijden van Johanna: Heden den negentienden april negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen Pieters, Gerhard oude twee en dertig jaren, kantoorbediende wonende te Haren die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den zestienden april dezes jaars, te tien uur, dertig minuten, in deze gemeente is overleden:

Gilissen, Johanna, oude acht en dertig jaren, zonder beroep geboren en wonende te Groningen, echtgenoote van: Hofman, Jacob,

dochter van: Gilissen, Martinus Johannes, koopman en van: Veen, Tjerkina, zonder beroep, beiden wonende te Groningen.

Waarvan akte, welke is voorgelezen.
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1930 in Groningen met Jacob (Jaap) Hofmann. Jaap is een zoon van Frans Hofmann en Margrieta van der Klap.
Kinderen van Johanna en Jaap:
1 Greta Hofmann. Volgt 1.1.1.3.1.6.2.1.
2 Martin Hofmann [1.1.1.3.1.6.2.2].
1.1.1.3.1.6.2.1 Greta Hofmann, dochter van Jacob (Jaap) Hofmann en Johanna Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.2). Greta trouwde met Dick Streuper.
1.1.1.3.1.6.4 Frederik Wilhelmus Antoon (Fre) Gilissen is geboren op 16-06-1909 in Groningen, zoon van Martinus Johannes Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6) en Tjerkina Veen. Fre is overleden op 21-12-1996 in Groningen, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 24-12-1996 in Groningen. Fre trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1939 in Groningen met Meina Geertruida Kooima, 29 jaar oud. Meina is geboren op 15-02-1910 in Groningen, dochter van Klaas Kooima en Meintje Doornbusch. Meina is overleden op 04-03-1996 in Winsum, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op 08-03-1996 in Groningen.
Kinderen van Fre en Meina:
1 Tjerkina (Tiny) Gilissen, geboren op 30-03-1940 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.1.
2 Frederik Wilhelmus Antoon (Fred) Gilissen, geboren op 20-09-1942 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.2.
3 Klaas Gilissen, geboren op 26-11-1945 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.3.
1.1.1.3.1.6.4.1 Tjerkina (Tiny) Gilissen is geboren op 30-03-1940 in Groningen, dochter van Frederik Wilhelmus Antoon (Fre) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4) en Meina Geertruida Kooima. Tiny trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1963 in Groningen met Stoffer Mulder, 24 jaar oud. Stoffer is geboren op 12-02-1939. Stoffer is overleden op 19-08-2014 in Groningen, 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-08-2014 in Appingedam.
Kinderen van Tiny en Stoffer:
1 Frederik Wilhelmus Antoon (Frits) Mulder, geboren op 22-09-1964 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.1.1.
2 Stoffer (Stefan) Mulder, geboren op 25-04-1966 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.1.2.
3 Rene Mulder, geboren op 20-04-1968 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.1.3.
4 Meina Geertruida (Meina) Mulder, geboren op 19-05-1970 in Groningen. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.1.4.
1.1.1.3.1.6.4.1.1 Frederik Wilhelmus Antoon (Frits) Mulder is geboren op 22-09-1964 in Groningen, zoon van Stoffer Mulder en Tjerkina (Tiny) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.1). Frits:
(1) trouwde met Karin Terpstra. De scheiding werd uitgesproken. Karin is geboren op 06-03-1965 in Groningen.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 26-01-2006 in Uithuizen met Henriëtte de Winter.
Kinderen van Frits en Karin:
1 Agnes Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.1.1], geboren op 31-10-1992 in Groningen.
2 Tessa Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.1.2], geboren op 03-08-1995 in Groningen.
1.1.1.3.1.6.4.1.2 Stoffer (Stefan) Mulder is geboren op 25-04-1966 in Groningen, zoon van Stoffer Mulder en Tjerkina (Tiny) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.1). Stefan trouwde, 27 jaar oud, op 02-08-1993 met Thea Koster, 20 jaar oud. Thea is geboren op 03-08-1972, dochter van Harm Koster en Louise Amalia Josephine Buurlage.
Kinderen van Stefan en Thea:
1 Jeroen Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.2.1], geboren op 04-01-1995.
2 Marlyn Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.2.2], geboren op 27-10-1996.
3 Mathijs Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.2.3], geboren op 27-10-1996.
1.1.1.3.1.6.4.1.3 Rene Mulder is geboren op 20-04-1968 in Groningen, zoon van Stoffer Mulder en Tjerkina (Tiny) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.1). Rene:
(1) trouwde met Corina Borgholt. De scheiding werd uitgesproken vóór 01-09-1995.
(2) trouwde, ten hoogste 28 jaar oud, vóór 01-09-1996 met Aaltje Mulder, ten hoogste 34 jaar oud. Aaltje is geboren op 27-07-1962.
Kind van Rene en Corina:
1 Chris Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.3.1], geboren op 25-07-1992.
Kinderen van Rene en Aaltje:
2 Reachel Afrodite Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.3.2], geboren op 09-09-1997 in Groningen.
3 Latoya Mulder [1.1.1.3.1.6.4.1.3.3], geboren op 12-08-1999 in Groningen.
1.1.1.3.1.6.4.1.4 Meina Geertruida (Meina) Mulder is geboren op 19-05-1970 in Groningen, dochter van Stoffer Mulder en Tjerkina (Tiny) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.1). Meina:
(1) trouwde met Jaspers van Heteren. De scheiding werd uitgesproken.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 29-05-2009 in Uithuizen met Wim Tiggelaar, 47 jaar oud. Wim is geboren op 26-02-1962 in Uithuizen.
Kinderen van Meina en Jaspers:
1 Kimberley (Kim) van Heteren [1.1.1.3.1.6.4.1.4.1], geboren op 15-10-1992 in Blaricum.
2 Sander van Heteren [1.1.1.3.1.6.4.1.4.2], geboren op 30-03-1994 in Almere.
1.1.1.3.1.6.4.2 Frederik Wilhelmus Antoon (Fred) Gilissen is geboren op 20-09-1942 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon (Fre) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4) en Meina Geertruida Kooima. Fred trouwde, 23 jaar oud, op 26-08-1966 met Pietje (Pia) van de Ploeg, 25 jaar oud. Pia is geboren op 11-07-1941.
Kinderen van Fred en Pia:
1 Richard Gilissen, geboren op 14-11-1969 in Winschoten. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.2.1.
2 Marcel Gilissen, geboren op 19-05-1973 in Appingedam. Volgt 1.1.1.3.1.6.4.2.2.
1.1.1.3.1.6.4.2.1 Richard Gilissen is geboren op 14-11-1969 in Winschoten, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon (Fred) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.2) en Pietje (Pia) van de Ploeg. Richard ging een geregistreerd partnerschap aan, 37 jaar oud, op 15-06-2007 in Delfzijl met Tasmara Bos, 28 jaar oud. Het geregistreerd partnerschap werd ontbonden op 20-12-2018. Tasmara is geboren op 27-06-1978 in Delfzijl.
Kinderen van Richard en Tasmara:
1 Esmee Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.2.1.1].
2 Janine Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.2.1.2], geboren op 07-12-2007 om 00:55 in Delfzijl. Bij de geboorte woog Janine 2935 gr en was zij 47 cm lang.
1.1.1.3.1.6.4.2.2 Marcel Gilissen is geboren op 19-05-1973 in Appingedam, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon (Fred) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.2) en Pietje (Pia) van de Ploeg. Marcel trouwde, 27 jaar oud, op 14-07-2000 in Appingedam met Astrid van Neer, 29 jaar oud. Astrid is geboren op 30-04-1971.
Kinderen van Marcel en Astrid:
1 Jennifer Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.2.2.1], geboren op 03-01-2002 in Farmsum.
2 Wesley Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.2.2.2], geboren op 14-10-2004 in Farmsum. Bij de geboorte woog Wesley 4820 gr en was hij 56 cm lang.
1.1.1.3.1.6.4.3 Klaas Gilissen is geboren op 26-11-1945 in Groningen, zoon van Frederik Wilhelmus Antoon (Fre) Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4) en Meina Geertruida Kooima. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 22-09-1969 in Groningen met Martha Mekkering, 23 jaar oud. Martha is geboren op 02-04-1946 in Groningen, dochter van Gerrit Mekkering en Tietsia Ploeg.
Kinderen van Klaas en Martha:
1 Ronny Maurice Gilissen, geboren op 07-01-1973 in Uithuizen (gemeente Hefshuizen). Volgt 1.1.1.3.1.6.4.3.1.
2 Alwin Raymon Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.3.2], geboren op 16-08-1979 in Uithuizen (gemeente Hefshuizen).
1.1.1.3.1.6.4.3.1 Ronny Maurice Gilissen is geboren op 07-01-1973 om 03:23 in Uithuizen (gemeente Hefshuizen), zoon van Klaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1.6.4.3) en Martha Mekkering. Bij de geboorte woog Ronny 2495 gr en was hij 48 cm lang. Ronny:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-07-1997 in Uithuizen (gemeente Hefshuizen) met Tamara Pricilla Salesta Stokje, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 01-07-2011. Tamara is geboren op 04-12-1971.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 07-06-2019 in Ooststellingwerf met Sandra Beukema, 40 jaar oud. Sandra is geboren op 18-03-1979. Het huwelijk van Ronny en Sandra is kinderloos.
Kind van Ronny en Tamara:
1 Ryan Dylano Gilissen [1.1.1.3.1.6.4.3.1.1], geboren op 21-01-2006 in Emmen. Bij de geboorte woog Ryan 3420 gr en was hij 50 cm lang.
1.1.1.3.1.7 Elisabeth Martina Gilissen is geboren op 15-10-1887 in Groningen, dochter van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 10-10-1909 in Groningen met Pieter van Valen.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Pieter: Heden, den tienden October negentienhonderd en negen, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:

Pieter van Valen, geboren te Groningen, oud drieentwintig jaren, kleermaker, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Hendrik Jans van Valen, Stoker en van Jeltje Hamers, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, als bruidegom ter eene, en

Elisabeth Martina Gilissen, geboren te Groningen, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Servaas Gilissen, overleden, en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende te Groningen, als bruid ter andere zijde, zijnde hierbij mede verschenen de ouders van den bruidegom en de moeder der bruid die hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geven;

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverbindend geschied, alhier

Wij hebben hun afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Na bevestigende beantwoording dezer vraag, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: 1. Eltje van Bergen, oud drieëndertig jaren, arbeider, zwager van den Echtgenoot, 2 Johannes Martinus Gilissen, oud negenentwintig jaren, arbeider, broeder van de Echtgenoote, 3 Jacob Jans, oud negenentwintig jaren, glazenwasscher, zwager van de Echtgenoote en 4. Fijke Boorsma, oud eenendertig jaren, allen wonende te Groningen.

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en ons is onderteekend; verklarende de vader van den Echtgenoot en de moeder van de Echtgenoote niet te kunnen schrijven als de schrijfkunst niet geleerd hebbende.
Pieter is een zoon van Hendrik Jans van Valen en Jeltje Hamers. Pieter is overleden.
1.1.1.3.1.8 Kaatje Biena Gilissen is geboren op 22-04-1892 in Groningen, dochter van Servaas Gilissen (zie 1.1.1.3.1) en Elizabeth Martina Clermonts. Kaatje is overleden. Kaatje trouwde, 27 jaar oud, op 19-06-1919 in Groningen met Sanne Sannes.
Notitie bij het huwelijk van Kaatje en Sanne: Heden, den negentienden Juni negentienhonderd en negentien zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan

Sanne Sannes, geboren te Groningen, oud zevenentwintig jaren, koffiebrander, wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Sanne Sannes, overleden en van Anna Arents, oud zevenenvijftig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen en

Kaatje Biena Gilissen, geboren te Groningen, oud zevenentwintig jaren, zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Servaas Gilissen, overleden en van Elisabeth Martina Clermonts, zonder beroep, wonende te Groningen, zijnde hierbijmede verschenen de moeder van den bruidegom die hare toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk geeft;

De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier, wordende hierbij mede overlegd eene toestemming van bruids moeder;

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Na bevestigende beantwoording dezer vraag, heb ik in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig: 1 Geert Sannes, oud eenendertig, arbeider, broerder van den Echtgenoot en 2 Martinus Johannes Gilissen, oud drieendertig jaren, koopman, beide wonende te Groningen, laatstgenoemde broeder den Echtgenoote.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
Sanne is geboren in Groningen, zoon van Sanne Sannes en Anne Arents.
1.1.1.4 Maria Gilissen is geboren op 09-04-1820 in Gronsveld, dochter van Servatius Gilissen (zie 1.1.1) en Anna Elisabeth Dassen. Maria is overleden. Maria trouwde, 38 jaar oud, op 30-09-1858 in Gronsveld met Petrus (Pieter) Beckers, 41 jaar oud. Pieter is geboren op 04-09-1817 in Maastricht, zoon van Nicolaas Beckers en Catharina Bours. Pieter is overleden. Pieter is weduwnaar van Anna Elisabeth Gilissen (geb. 1817), met wie hij trouwde op 30-09-1843, zie 1.1.1.2.
1.1.1.5 Lucia Gilissen is geboren op 20-10-1821 in Gronsveld, dochter van Servatius Gilissen (zie 1.1.1) en Anna Elisabeth Dassen. Lucia is overleden. Lucia trouwde, 27 jaar oud, op 20-06-1849 in Eijsden met Pieter Lebon, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 24-09-1825 in Breust, zoon van Gilis Lebon en Elisabeth Schellings. Pieter is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 28-12-2021 00:45:51